Български   English

Въведение

От 1973 година проф.д-р.инж. Румен Кънев  работи като инженер-химик и научен работник в областите за преработката на минерални суровини, минно дело и металургия, производството на алуминиеви соли и химически реагенти за пречистването на води. Той е член на няколко световно известни международни организации - ICSOBA, IWSA, IWWA, IAMM и Българската Асоциация по Водите.

 През 1992 година e основана  инженерно-консултантската  компания Компакт Консултантс ООД като дъщерна фирма на Компакт Холдинг в България. През 1995 година Компакт Консултантс ООД вече е създала стабилни бизнес контакти с Allied Colloids – Великобритания, CIBA – Швейцария и CHIMEXIM – Румъния, а през 1999 – 2001 година и с  KEMWATER CRYSTAL - Румъния, и SASOL – ЮАР.

Понастоящем Компакт Консултантс ООД е основен доставчик и консултант по приложението на Алуминиев сулфат, Полиалуминиев хлорид, различни видове флокуланти, флотационни и други химически реагенти намиращи квалифицирано приложение в пречистването на води, в обезводняването на утайки и кекове, в хартиената и текстилната промишлености, рудодобива, металургията и  минната промишлености, фармацевтиката и други битови и индустриални области в България.

В Компакт Консултантс ООД работят постоянно 10 служители по продажбите, маркетинга, доставките, технологичните разработки, производствената и консултантска дейности, и около 40 високо квалифицирани професионални научни работници, инженери и техници на временна заетост при разработване на съвместни  проекти.

В Компакт Консултантс ООД са разработени повече от 250 проекти свързани с третирането на питейни, битово и промишлено-отпадни води, обезводняване на утайки, третиране на нефтени емулсии, ретенционни системи при производството на хартия и  дървесно-влакнести плоскости, флотацията на минерални суровини, пречистването на  разтвори при производството на  цветни метали, прахозапечатването на разпрашаващи се повърхности и други в България, Македония, Сърбия и Казахстан. Компанията е установила трайни контакти с повечето от клиентите си  в тези страни.

Днес Компакт Консултантс ООД е добре позната и динамично развиваща се компания. Нейния имидж се основава на коректни отношения и взаимноизгодно сътрудничество с контрагентите и партньорите  си  на базата на взаимния интерес.