Български   English

Предлагани реагенти

Алуминиев сулфат – АЛУМ – течен и прахообразен видна склад
Алуминиев полиокси хлорид - течен и прахообразен видпоръчка
АЛСУЛ -   Смесен коагулант&флокулант на база полиалуминиев сулфат допиран с ПолиДЕДМаг – течен вид – на склад
АЛСИЛ - Смесен коагулант&флокулант на база полиалуминиев хлорид допиран с ПолиДЕДМаг – течен вид – на склад
МАГНАФЛОК – Широка гама високоефективни анийонни и нейонни синтетични полимери – флокуланти с различно молекулно тегло и йонен товар намерили ефективно приложение при сепарационни процеси твърдо/течно – на склад
МАГНАФЛОК ЛТ – Широка гама високоефективни синтетични полимери – флокуланти с различно молекулно тегло и йонен товар, и с висока чистота, произведени съобразно здравните стандарти за пречистването на питейни води, хранителната и фармацевтичната промишлености, и производството на захар – поръчка
ЗЕТАГ -   Широка гама високо ефективни катийонни полиелектролити – флокуланти за обработка на битови и индустриални водни потоци доставяни под формата на микрогранули, прахообразна и течна форма. Типичното им приложение включва – първична седиментация, обезводняване на утайки, сгъстяване на утайки, отделяне на фосфора – на склад
МАГНАСОЛ – Типична област катийонни и анийонни синтетични коагуланти и флокуланти намерили квалифицирано приложение при обработката на битови и индустриални отпадни води. Специалният продукт - “блок–флокулант” се използва с успех при директно пречистване на подземни минни води – поръчка

Продуктите от сериите ЗЕТАГ, МАГНАФЛОК и МАГНАСОЛ се използват все повече и повече в широка област от обработката на индустриални потоци – включващи третирането на индустриални потоци изхождащи от обработката на храни, кожарската и текстилна индустрии и други. В някои случаи третираните с тях потоци могат да бъдат ефективно избистряни за последстващо отделяне и даже за целите на рециклирането.

БЪРСТ - Общо целеви силиконови и несиликонови антипенители, използвани с успех против запенването в различни водни потоци, за сондажни разтвори, инжекционна вода и обработка на процесни флуиди – поръчка
ИРГАТРИД – Широка гама високоефективни прахообразни и течни инхибитори на накипи, кондиционери на шламове и корозионни инхибитори за ниско и средно налягане, бойлери и охлаждащи системи, и биоциди - поръчка
ДРАЙМАКС – Високо ефективни ПАВ използвани в системи на база нефт – вода. Налични са различни видове продукти за сондиране, екстракция и обработка на водни потоци – запенване, лубрикация, диспергиране, омокряне, деемулгиране, почистване и обезгресиране. Използват се също така и за обезводняване на филтърни кекове от филтрация - поръчка
АЛКОТАК – Област от органични свързващи вещества за агломериране на минералите, включващо приложенията за пелетизация и брикетиране. АЛКОГАК ДС е прахозапечатващ продукт използван за подобряване на околната среда посредством предотвратяване на ветровата ерозия – поръчка
ПРОКОЛ –Много широка гама от флотационни реагенти за сулфидни и несулфидни минерали включваща колектори, фротери, дисперсанти и модификатори - поръчка
ПЕРКОЛ – Високо ефективно ретенционно средство на база полиакриламид – поръчка
ОРГАНОПОЛ – Област от ретенционни средства разработени за производството на различни видове хартия от силно замърсени вторични суровини, където нормалните ретенционни средства не биха имали ефект - поръчка 
ИЗБЕЛИТЕЛИ - Химически реагенти използвани в производството на хартия - поръчка   
ПЕРГАЗОЛ – Синтетични оцветители използвани производството на хартия - поръчка